Sempati Hayvan HastanesiLogo

Eskişehir  | Merkez
Sempati Hayvan Hastanesi
Kız?lc?kl? M.P. Caddesi ?skender Sok. No:12 2222200604
Sempati Hayvan Hastanesi 1999 y?l?nda Uzman Veteriner Hekim Nevzat ?NAN taraf?ndan kuruldu.D?rt katl? modern binas?nda hizmet veren hastane ?a??n gerektirdi?i T?m modern cihaz ve donan?mlara sahip olup pet hayvanlar?na hitap eden ESK??EHIR'?N TEK ve ANADOLU'NUN EN B?Y?K HAYVAN HASTANES? konumundad?r. Eski?ehir ve kom?u illerde yasayan pet hayvanlar?n?n(kedi, k?pek ve egzotik) her t?rl? ihtiya?lar?n? kar??layacak d?zeyde ve y?ksek standartlarda kaliteli hizmet sunmaktad?r. B?nyesinde bulunan biri uzman olmak ?zere d?rt veteriner hekim, bir teknisyen ve iki yard?mc? personelle? hizmet vermektedir. K?z?lc?kl? Mahmut Pehlivan Cd. ?skender Sk No:14 ESK??EHIR Tel:?0546 2344044- 0 542 6923887? 0 222 2200604 H?ZMETLER Muayene ve Tedavi Hizmeti: - Veteriner t?bbi teknolojinin t?m olanaklar? kullan?larak hastal?klarda kesin te?hise ula??lmaktad?r. - Tedavinin her a?amas?nda hasta sahipleri detayl? olarak bilgilendirilmektedir. A??lama Hizmetleri: - ?thal ve en g?venilir a??lar kullan?lmaktad?r. - So?uk zincire itina g?sterilir. - Steril a??lama odas?nda uygulanmaktad?r. - ?stek do?rultusunda a??lama tarihleri hat?rlat?l?r. R?ntgen Hizmeti: - ?drar kesesi ila?l? filmi - ?la?l? sindirim sistemi filmi - Ortopedik rahats?zl?klar?n r?ntgen ile te?hisi - Akci?er filmi ve r?ntgen gerektiren t?m vakalar Ultrason Hizmeti: - Erken d?nemde gebelik te?hisi - Uterus ve yumurtal?klar?n ultrasonografisi - B?brek,idrar kesesi ultrasonografisi Labaratuvar Hizmeti: - Kan say?m? - Sedimentasyon - Serolojik testler(ASO, CRP, RF) - Biyokimyasal testler(kan ?ekeri, ?re, kreatinin, ?rik asit, total protein, albumin, AST, ALT, alkalen fosfataz, total bilurubin, total lipid, total kolesterol, trigliserid) - K?lt?r ve Antibiogram - Tam idrar muayenesi - ?drar sedimentinden mikrobiyolojik muayene - ?drarda sitik (gizli kan, bilurubin, nitrit, dansisite, ?robilinojen, keton, leukosit, glikoz, protein, PH) muayenesi - Gaitada direkt d??k? s?rme preparat?, flotasyon metodu, sedimentasyon metodu, teleman y?ntemi, bearman-wetzel y?ntemleri ile parazit muayeneleri - Paraziter deri hastal?klar?n?n tan?s? - Vaginal stoloji - Spermatazoo muayenesi Eczane Hizmeti: - T?m acil ihtiya?lar? kar??layabilecek ila?,serum ve sarf malzeme hizmeti Operasyon Hizmeti : - Geni?, modern donan?ml? operasyon salonu - Eloktrokoter ile ?al???lma - T?m b?y?k ve k???k cerrahi operasyonlar - K?r?k operasyonlar? - K?s?rla?t?rma operasyonlar? - Estetik operasyonlar Yo?un Bak?m Hizmeti: - Operasyon sonras? hastalar?n ?zel bak?ma al?nd??? ?nite Ambulans Hizmeti: - Gerekti?inde hastalara mahalinde m?dahale hizmeti sunulmaktad?r Di? ?nitesi: - Di? ta?? temizli?i - Di? r?ntgeni - Di? eti rahats?zl?klar? tedavisi Pansiyon Hizmeti: - Evinizin rahatl???nda konfor - Birinci s?n?f ?zel mamalara beslenme - K?? d?neminde kapal? kaloriferli s?cak bir ortam - Ayr? ayr? kafes ve b?lmeler - Hijyen ve temizli?e azami itina g?sterilmesi - Sabah,ak?am gezinti ve tuvalet ihtiyac?n?n kar??lanmas? Kuaf?r Hizmeti: - Geni? bir kuaf?r salonunda hayvan sahiplerinin g?r???ne a??k onlar?n istekleri do?rultusunda modelli tra? - ?ste?e ba?l? makas tra?? - Sakin miza?l? olanlarda uyutulmadan tra? uygulamas? - T?rnak kesimi, f?r?alama - ?la?l? veya ila?s?z her boy kedi ve k?pek banyo hizmeti - F?n ile kurutma - D?zeltme i?lemleri - Randevulu hizmet Pet Shop Hizmeti: - ?stenilen t?m ?rk ve cinste kedi ve k?pek temini - ?thal mama ?e?itleri ve ekonomik mama ?e?itleri - ?thal ve yerli tasma ?esitleri - Hayvan sahiplerinin rahatl?kla her t?rl? pet malzeme ve mamalara ula?abilece?i t?m ihtiya?lar?n? kar??layabilece?i bir ortam. ? SEMPAT? bem web team 2004
Firma henüz video yüklememiş.
GÖRÜNTÜLENME
1878
del.icio.us Digg Facebook Google Mixx Myspace Newsvine Stumbleupon Technorati Tumblr Twitter Yahoo
Bu Sayfayı Paylaş
İlginizi Çekebilecek Diğer Firmalar